Regulamin usługi online

I. Postanowienia ogólne.
1. Usługodawcą jest Katarzyna Wąsowska, ul. Jodłowa 1e m.62, 41-400 Mysłowice, prowadząca działalność nierejestrowaną (nieewidencjonowaną) pod nazwą Studio Dietetyki Katarzyna Wąsowska.
2. Przez podane poniżej pojęcia pisane z wielkiej litery należy rozumieć:
1) Kupujący – osoba dokonująca zakupu Produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
2) Dietetyk – Katarzyna Wąsowska, ul. Jodłowa 1e m.62, 41-400 Mysłowice, prowadząca działalność nierejestrowaną (nieewidencjonowaną) pod nazwą Studio Dietetyki Katarzyna Wąsowska, e-mail: kontakt@studiodietetykikg.pl, nr telefonu 660 152 609, WhatsApp 660 152 609, Messenger:ĩ.me/studiodietetykikg.pl; @studiodietetyki.kg.
3) Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
4) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
5) Produkt – Produkty elektroniczne i Usługi oferowane przez Dietetyka;
6) Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Kupujący otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. ebook, inne materiały w formie pdf, audio/video);
7) Usługa – usługi świadczone przez Dietetyka, które mogą być przedmiotem zamówienia takie jak np. usługa konsultacji;
8) Regulamin – niniejszy Regulamin;
9) Strona – prowadzona przez Dietetyka strona internetowa dostępna pod adresem https://www.studiodietetykikg.pl/;
10) Dzień – oznacza dzień roboczy, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
11) Wywiad żywieniowy – ankieta, którą Kupujący sam wypełnia w ramach której, Dietetyk zdobywa informacje, na podstawie których orientuje się, jakie Kupujący ma przyzwyczajenia, żywieniowe i nie tylko, które warto kontynuować, a które lepiej zastąpić innymi oraz pozyskuje informacje o stanie zdrowia Kupującego w zakresie w jakim może mieć on wpływ na oferowany przez Dietetyka Produkt.
12) Dzienniczek żywieniowy – przygotowany przez Kupującego opis żywienia z trzech dni poprzedzających konsultację;
13) Jadłospis – usługa opcjonalna, w zależności od potrzeb Pacjenta. Jadłospis tworzony indywidualnie dla każdego, z uwzględnieniem preferencji żywieniowych i występujących chorób. Do wyboru możliwe jest wykupienie jadłospisu na 7 dni (Jadłospis 7-dniowy) lub 14 dni (Jadłospis 14-dniowy).
3. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określa Regulamin oraz opis produktu/oferta, a także indywidualne uzgodnienia (o ile były poczynione co najmniej w formie dokumentowej).
4. Ceny podane w cenniku są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
5. Cennik jest dostępny na Stronie. 
6. Regulamin dotyczy wykonywanych usług, konsultacji, zasad pracy z Pacjentem zarówno bezpośrednio w gabinecie jak i konsultacji on-line.

II. Ogólne zasady świadczenia Usług przez Dietetyka

1. Usługi świadczone przez Dietetyka wykonywane są z należytą starannością i z zachowaniem wymaganej dla zawodowego charakteru świadczonych Usług jakości.
2. W przypadku gdy wymaga tego rodzaj świadczonej Usługi, Kupujący (lub osoba na rzecz której usługa jest realizowana) zobowiązana jest do wypełnienia Wywiadu żywieniowego oraz udzielenia zgody na przetwarzanie przekazanych danych wrażliwych (danych szczególnej kategorii). Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.
3. Wypełniając Wywiad żywieniowy Kupujący (lub osoba na rzecz której Usługa jest realizowana) ma obowiązek podać prawdziwe informacje dotyczące stanu zdrowia, cech fizjologicznych, nawyków żywieniowych oraz innych okoliczności istotnych dla prawidłowej realizacji Usługi.
4. W zależności od rodzaju i zakresu świadczonej Usługi, Usługa może także zostać poprzedzona konsultacją on-line.
5. Kupujący (lub osoba na rzecz której Usługa jest realizowana) zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi.
6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Kupującego (lub osobę na rzecz której Usługa jest realizowana) z uwagi na złożoność czynników środowiskowo medycznych mających wpływ na efekt porad dietetycznych. Strony przyjmują do wiadomości, że konsultacje udzielane przez Dietetyka zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia, wyników badań, a zalecenia oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu.
7. Usługi świadczone przez Dietetyka nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie mogą zastępować konsultacji lekarskiej.
8. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Dietetyka, Kupujący (lub osoba na rzecz której Usługa jest realizowana) zobowiązany jest we własnym zakresie ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.
9. Zalecenia zdrowotne, program żywieniowy/jadłospis oraz inne materiały przekazywane przez Dietetyka przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Kupującego (lub osoby, na rzecz której Usługa jest realizowana) i nie mogą przekazywane osobom trzecim.
10. Z uwagi na fakt, iż w przypadku Usług indywidualnych oferowanych Dietetyka, Usługi te są przygotowywane indywidualnie dla Kupującego (lub osoby, na rzecz której Usługa jest realizowana), przekazanie do stosowania otrzymanych materiałów osobom trzecim może zagrozić ich zdrowiu i życiu. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa udostępnienia osobom trzecim materiałów i treści uzyskanych przez Kupującego (lub osobę, na rzecz której Usługa jest realizowana) w związku ze świadczeniem Usług przez Dietetyka na rzecz Kupującego.

III. Sposób i termin realizacji umowy w zakresie produktów elektronicznych i Usług
1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określa Regulamin oraz opis produktu, oferta, a także indywidualne uzgodnienia (o ile były poczynione).
2. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a opisem produktu, w szczególności w zakresie terminu realizacji, wiążący jest opis produktu/oferta. W przypadku rozbieżności między treścią indywidualnych uzgodnień (poczynionych co najmniej w formie dokumentowej) a Regulaminem lub opisem produktu/ofertą, wiążące są indywidualne uzgodnienia (poczynione co najmniej w formie dokumentowej).

A. Produkty elektroniczne
3. Produkty elektroniczne mają charakter odpłatny.
4. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu elektronicznego zostanie udzielony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, przez którą rozumie się wpływ pełnego wynagrodzenia na konto bankowe Dietetyka.
5. Produkt elektroniczny zostanie przesłany na podany przez Kupującego adres e-mail z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
6. W przypadku Produktu elektronicznego takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach którego materiały z uwagi na specyfikę produktu nie są dostępne niezwłocznie po zakupie,
materiały te będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika z opisu Produktu elektronicznego i harmonogramu.
7. W przypadku zakupu Produktu elektronicznego uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do webinarów/ nagrań na żywo, Kupującemu zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zapłacie zgodnie z pkt. 4 powyżej lub w terminie wynikającym ze
specyfiki i opisu Produktu elektronicznego (np. przed rozpoczęciem kursu lub przed rozpoczęciem webinairu/ nagrania na żywo). O ile nic innego nie wynika z opisu Produktu elektronicznego, materiały
będą dostępne przez rok od dnia rozpoczęcia kursu.
8. Jeżeli Kupujący nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się z Dietetykiem.

B. Konsultacje/ Pakiety konsultacji

9. Konsultacje mają charakter odpłatny.
10. Opłaty za konsultacje dietetyczne w gabinecie stacjonarnym, pobierane są w dniu konsultacji płatne gotówką w gabinecie lub przed konsultacją przelewem na konto.
11. W przypadku zakupu usługi konsultacji lub pakietu konsultacji, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego terminu z Dietetykiem i zapłacie zadatku w wysokości 100 zł – w przypadku Pakietu Standardu i 150 zł – w przypadku Pakietu Premium, w terminie 2 dni od dnia ustalenia terminu konsultacji/pierwszej konsultacji z Dietetykiem. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet ceny danej usługi.
12. W przypadku nieuregulowania płatności, o której mowa w ust. 10 powyżej w wysokości lub w terminie w nim wskazanym umowę uznaje się za niezawartą, a Strony zobowiązane są zwrócić sobie dotychczasowe świadczenia w terminie 7 dni.
13. W razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać
jednokrotności zadatku.
14. W razie rozwiązania umowy w drodze porozumienia stron otrzymany zadatek zostanie zwrócony w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania.
15. W przypadku gdy niewykonanie Umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony zadatek pobrany zostanie zwrócony w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania.
16. Istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu konsultacji w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy/złożenia zamówienia. Warunkiem zmiany jest odwołanie konsultacji najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem, o ile strony nie przewidziały innego terminu na odwołanie konsultacji. W przypadku nieodwołania konsultacji w wyznaczonym terminie, konsultacja zostanie uznana za wykonaną, a wpłacony zadatek przepadnie. Zmiana terminu konsultacji powinna nastąpić e-mailowo lub telefonicznie na wskazany w Regulaminie adres e-mail lub numer telefonu.
17. Informację o terminie Konsultacji Dietetyk przesyła Kupującemu na podany przez Kupującego adres e-mail i/lub w formie wiadomości sms, o ile Kupujący podał numer telefonu do kontaktu albo na skrzynkę (w wiadomości prywatnej) Klienta w mediach społecznościowych.
18. W przypadku wyjątkowych, losowych sytuacji zmiana terminu po przekroczonym czasie 24 godzin będzie możliwa bez dodatkowej opłaty.
19. Godzinę konsultacji należy rozumieć jako 60 minut.
20. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu konsultacji znajdują się w opisie produktu. 
21. W przypadku zakupu usługi w postaci pakietu konsultacji:
1) Kupujący może korzystać z konsultacji w okresie wskazanym w zamówieniu zgodnie z treścią zamówienia;
2) umowa obowiązuje do dnia zrealizowania wszystkich konsultacji wynikających z umowy lub do upływu ostatniego dnia okresu, na który został zakupiony Pakiet konsultacji w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem ust. 20 poniżej;
3) umowa nie podlega automatycznemu przedłużeniu;
4) szczegółowe zasady korzystania z pakietu konsultacji, w tym ilość konsultacji oraz zakres pakietu określa oferta/opis produktu;
5) miesiąc ważności pakietu konsultacji należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności.
22. W przypadku wystąpienia przeszkód po stronie Dietetyka w przeprowadzeniu:
1) zamówionej jednorazowej konsultacji w umówionym terminie, Dietetyki niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego i ustali z Kupującym inny termin;
2) ustalonej konsultacji, w ramach Pakietu konsultacji Dietetyki niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego i ustali z Kupującym inny termin.

C. Usługa przygotowania jadłospisu

1. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Kupującego informacji niezbędnych do należytej realizacji Usługi, chyba że opis produktu stanowi inaczej.
2. Dietetyk prześle Kupującemu indywidualnie przygotowany jadłospis na podany przez Kupującego adres e-mail lub udostępni go w inny sposób uzgodniony przez strony.
3. W przypadku niezgłoszenia uwag przez Kupującego w terminie 7 dni od dnia przekazania jadłospisu, Usługa zostaje uznana za zakończoną.
4. Szczegółowe warunki Usługi określone zostały w opisie Produktu.
5. Decyzję o zakupie jadłospisu dokonuje Kupujący, podczas lub po pierwszej konsultacji on-line.
6. Kupujący może zdecydować się na jadłospis na 7 lub 14 dni. Do obu jadłospisów dołączane są zawsze zalecenia żywieniowe.
7. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na zakup jadłospisu 7-dniowego, to opieka Dietetyka trwa 4 tygodnie, od dnia przesłania Kupującemu jadłospisu. W tym czasie Kupujący może swobodnie kontaktować się z Dietetykiem, za pomocą telefonu czy komunikatorów internetowych.
8. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na zakup jadłospisu 14-dniowego, to opieka Dietetyka trwa 4 tygodnie, od dnia przesłania Kupującemu jadłospisu. W tym czasie Kupujący może swobodnie kontaktować się z Dietetykiem, za pomocą telefonu czy komunikatorów internetowych.
9. Do każdego jadłospisu Kupujący może wnosić drobne poprawki. Dietetyk może je uwzględnić, jeśli są one zgodne z założeniami diety i dokonać modyfikacji jadłospisu. Dietetyk dokonuje modyfikacji
jadłospisu do 3 dni roboczych.
10. Jeżeli podczas współpracy Kupujący będzie mieć potrzebę omówienia postępów, czy przeanalizować wdrożone zmiany, jak i odczuwanych trudności, to jest możliwość umówienia się na dodatkową konsultację on-line.
11. Dodatkowej konsultacji wymaga także zmiana jadłospisu, inna niż mowa w pkt.5.
12. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na zakup jadłospisu, wraz z zaleceniami płatności za niego dokonuje, w taki sam sposób, jak za konsultację, na numer konta podany przez Dietetyka.
13. Dietetyk zobowiązuje się do uruchomienia usługi ułożenia jadłospisu w terminie do 10 dni roboczych liczonych od dnia przeprowadzenia pierwszej konsultacji.

IV. Zasady składania zamówień

1. W celu złożenia zamówienia na Produkt, drogą elektroniczną lub ustnie (np. drogą e-mailową, przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych) należy:
1) wybrać Produkt, który Kupujący chce zamówić oraz zapoznać się z opisem Produktu,
2) zaakceptować przedstawione przez Dietetyka warunki współpracy, w tym Regulamin,
3) dokonać płatności w terminie wskazanym przez Dietetyka,
4) Dietetyk prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty zadatku przez Kupującego, przez którą rozumie się wpływ pełnej kwoty zadatku na konto bankowe Dietetyka, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych poniżej.
3. W przypadku gdy z opisu Produktu wynika, iż płatność jest dokonywana po realizacji Usługi lub w jej trakcie, umowa na Produkt zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia na Produkt.
4. W przypadku gdy z opisu Produktu wynika inny termin zawarcia umowy, za obowiązujące uznać należy postanowienia wskazane w opisie Produktu lub wynikające z indywidualnych ustaleń.

V. Zasady płatności za produkt, czyli jak opłacić zamówienie

1. Płatności za Produkt można dokonać za pomocą:
1) przelewu bankowego na wskazany przez Dietetyka numer rachunku bankowego,
2. Płatności dokonywane za pomocą przelewu bankowego/elektronicznego dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia, chyba że coś innego wynika z ustaleń stron lub opisu Produktu lub treści Regulaminu.

VI. Obowiązki Dietetyka

1. Konsultacja dietetyczna odbywa się za pośrednictwem telefonu/lub komunikatora internetowego. Formę konsultacji oraz jej godzinę ustalają wspólnie Dietetyk oraz Kupujący.
2. Forma odbycia konsultacji nie ma wpływu na sposób postępowania z Kupującym.
3. Warunkiem odbycia konsultacji jest wypełnienie i przesłanie przez Kupującego Wywiadu żywieniowego, do którego link przesyła Dietetyk, w formie wiadomości e-mail oraz Dzienniczka żywieniowego którego wzór otrzyma od Dietetyka. Dzienniczek może być wypełniony elektronicznie lub wydrukowany i czytelnie wypisany ręcznie, a Kupujący może wysłać jego skan lub zdjęcia.
4. Przed konsultacją zalecane jest wykonanie aktualnych badań laboratoryjnych (morfologia, poziom glukozy na czczo, insulina, lipidogram, próby wątrobowe, kreatynina, kwas moczowy, żelazo, ferrytyna, CRP, TSH, FT3, FT4, anty-TPO, witamina D, kortyzol, pomiar ciśnienia krwi). Wyniki badań Kupujący może dołączyć do wiadomości wraz z Dzienniczkiem żywieniowym.
5. Przesłanie wypełnionego Wywiadu żywieniowego, wyników badań oraz wypełnionego Dzienniczka żywieniowego, jest jednoznaczne, z dokonaniem pozostałej do zapłaty płatności za konsultację, którą Kupujący zobowiązany jest zapłacić do najpóźniej na 2 dni przed terminem konsultacji.
6. Numer konta oraz wszystkie dane do przelewu znajdują się w pierwszym mailu od Dietetyka.
7. Po zaksięgowaniu płatności na koncie, Dietetyk przystępuje do analizy przesłanych dokumentów.
8. Dietetyk, do 5 dni roboczych, kontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub mailowo, w celu ustalenia godziny i formy konsultacji.
9. Dietetyk podejmuje trzykrotną próbę kontaktu, o ustalonej formie i czasie.
10. Brak odpowiedzi ze strony Kupującego oraz brak wcześniejszego wyjaśnienia sytuacji, jest równoznaczny, z rezygnacją z konsultacji. W takim przypadku, nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty za konsultację.
11. Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia diety zgodnej z danymi dostarczonymi w wypełnionym formularzu wywiadu żywieniowego.
12. Jednocześnie Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, niezgodnego z instrukcją przekazaną przez Dietetyka.
13. Dietetyk zobowiązuje się do stałego kontaktu z Kupującym za pomocą poczty e-mail/ telefonu, w godzinach pracy, w razie potrzeby i dodatkowego wyjaśnienia wątpliwości.
14. Dietetyk zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi przed pobraniem płatności bez podania przyczyny.
15. Dietetyk zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi w przypadkach niedostatecznego wypełniania formularza przez Kupującego, lub nie uzupełnienia go w stosunku do informacji istotnych do przygotowania diety oraz w uzasadnionych przypadkach kiedy Dietetyk uzna, że nie jest w stanie sprostać przypadkowi Kupującego.
16. W przypadku odmowy wykonania Usługi przez Dietetyka, Kupujący zostaje o tym niezwłocznie poinformowany. W przypadku dokonania przedpłaty Dietetyk zwraca wpłacone środki w ciągu 5 dni roboczych na konto Kupującego.
17. Kolejne konsultacje, dodatkowe jadłospisy są omawiane indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości Kupującego.

VII. Obowiązki Kupującego

1. Kupujący wypełnia bardzo rzetelnie i z właściwą starannością formularz Wywiadu żywieniowego – tym samym dostarcza danych potrzebnych do ułożenia diety. W razie konieczności Dietetyk prześle dodatkowe pytania, a Kupujący odpowie na nie jak najszybciej uzupełniając wiedzę niezbędną do ułożenia diety.
2. Wypełniając formularz Wywiadu żywieniowego Kupujący oświadcza, że udziela wyczerpujących i prawdziwych informacji co do stanu zdrowia. Jednocześnie zobowiązuje się informować o wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuje się powiadomić Dietetyka. Przyjmuje do wiadomości, że w/w wiadomości są danymi poufnymi.
3. Kupujący waży się i mierzy obwody ciała raz na tydzień, zawsze tego samego dnia w tygodniu i o tej samej porze dnia.
4. Kupujący raz w tygodniu, przesyła Dietetykowi raport dotyczący wyników pomiarów ważenia i mierzenia. Ma to na celu monitorowanie postępów diety.

VIII. Odstąpienie od umowy, czyli kiedy i jak mogę odstąpić od umowy

1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy dotyczą Konsumentów oraz Przedsiębiorców na
prawach konsumenta.
2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem
ust. 3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować
Dietetyka o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
3. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia m.in. od umowy:
1) o świadczenie usług, jeżeli Dietetyk wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Dietetyka utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
2) o dostarczanie Produktów elektronicznych, jeżeli Dietetyk rozpoczął świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia
usługi.
4. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Produktu elektronicznego Dietetyk może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z Produktu elektronicznego, w szczególności przez uniemożliwienie dostępu do Produktu elektronicznego lub zablokowanie konta użytkownika.

IX. Zasady wnoszenia reklamacji

1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionych Produktów. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi lub odpowiednie dla konsumenta i przedsiębiorcy na prawach konsumenta przepisy europejskie.
2. Reklamacja powinna zostać wysłana do Dietetyka w z wykorzystaniem wybranego przez Kupującego kanału komunikacji e-mail kontakt@studiodietetykikg.pl, nr telefonu 660 152 609, WhatsApp 660 152 609, Messenger ĩ.me/studiodietetykikg.pl; @studiodietetyki.kg.
3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Dietetyk wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
4. Dietetyk niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne
stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Kupującego lub w inny sposób wskazany przez Kupującego.

X. Warunki techniczne

1. Dietetyk oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Dietetyk nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
2. W celu przeglądania Strony niezbędne są:
1) urządzenie z połączeniem z siecią Internet;
2) przeglądarka w stabilnej wersji wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą włączoną obsługę JavaScript i obsługującą zapytania typu CORS z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
3. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej i dostęp do Internetu.
4. W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne jest posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/Zoom) i dostęp do Internetu.
5. Z uwagi na to, że zakupione produkty elektroniczne mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Kupujący musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
6. W przypadku gdy opis Produktu przewiduje dostęp do grupy na Facebooku lub dostęp do innej platformy, konieczne może być posiadanie przez Kupującego aktywnego konta na ww. platformach i dostęp do Internetu.
7. W przypadku zakupu Produktów dostępnych on-line, konieczne jest posiadanie przez Kupującego urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

XI. Siła wyższa

1. W czasie trwania siły wyższej, strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Postanowienie ze zdania poprzedzającego zastosowanie będzie miało również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
2. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ustępie poprzedzającym, należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Dietetyka lub Kupującego, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia
jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.

XII. Postanowienia końcowe
1. Informacje zawarte w elektronicznych kanałach komunikacji prowadzonych przez Dietetyka nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupującego do składania ofert zawarcia umowy w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
2. W przypadku gdy Kupujący jest spoza Polski, powinien poinformować Dietetyka wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
3. Kupującemu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji.
1) Konsument ma możliwość polubownego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji, w tym m.in. skorzystać z plaƞormy ODR. Plaƞorma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami hƩp://ec.europa.eu/consumers/odr
2) W przypadku Kupujących zamieszkałych na terytorium Polski istnieje możliwość zwrócenia się także do:
a) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Dietetykiem,
c) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo.
5. Dietetyk zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Do umów zawartych przed
wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy.
6. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub inne odpowiednie dla Konsumenta i przedsiębiorcy na prawach konsumenta przepisy europejskie.
7. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
8. Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
9. Kupujący stosując się do zaleceń bierze odpowiedzialność za swoje działania i stan zdrowia.
10. Usługi świadczone przez Dietetyka są realizowane na podstawie indywidualnych zaleceń. Niemniej usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Kupującego. Kupujący jest świadomy, iż efekty współpracy będą zależne od stopnia realizacji zaleceń Dietetyka. Niestosowanie lub wybiórcze stosowanie zaleceń może przynieść negatywny skutek. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności.
11.Wszystkie materiały tj. zalecenia, jadłospis, porady dietetyczne, pisemne materiały edukacji żywieniowej są chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystywane wyłącznie na użytek własny.
Kopiowanie, udostępnianie publiczne i indywidualne, odsprzedawanie, rozpowszechnianie bez zgody Usługodawcy jest zabronione.